Centre

Centre

QUÈ ÉS UN CIPFP?

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, (BOE nº 147, 20/06/2002) defineix en el primer paràgraf del seu article 11.4 els centres integrats de formació professional com a centres que, en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions, impartiran totes les ofertes de formació professional, conduents a títols i certificats de professionalitat, que estiguen referides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Els requisits bàsics dels Centres Integrats de Formació Professional es regulen en el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre (BOE nº312,30/12/2005).

A la Comunitat Valenciana es regulen els Centres Integrats de Formació professional en el Decret 115/2008 (DOGV nº 5821, 5/08/2008).

La creació de centres integrats de formació professional respon a la necessitat d’assegurar una nova oferta integrada que capacite per a l’acompliment qualificat de les diferents professions i servisca de recurs formatiu permanent a la població adulta per a millorar les seues condicions d’empleabilidad. Els centres integrats es conceben com a instruments en l’àmbit de la formació al servei dels ciutadans i del sector productiu que han de contribuir a la qualificació i requalificació dels treballadors i treballadores, acomodant-se a les seues diferents expectatives professionals. Açò amb la fi, així mateix, de propiciar l’increment de la seua qualificació i el seu desenvolupament personal integral. Els centres integrats representen un avanç en les polítiques socials d’igualtat, dirigint-se a diferents destinataris: als joves que inicien la seua formació professional i als adults, ocupats o en desocupació, per a millorar les seues qualificacions professionals.

Els centres integrats de titularitat pública, representaran l’experiència mes avançada de formació professional, un recurs important en les polítiques actives d’ocupació que requereixen una oferta integrada de formació professional associada a l’aprenentatge al llarg de la vida laboral, una organització nova mes oberta a l’empresa i a la societat i un impuls més gran a la competitivitat en tots els sectors, assumint una posició estratègica en l’oferta de formació dirigida a joves i treballadors, en els procediments d’informació i orientació professional i en el reconeixement de competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència. A més, permetrà una optimització dels recursos i la percepció pel ciutadà d’una oferta de formació professional global, coordinada i flexible.

Objectius Generals dels Centres Integrats

Els principals objectius dels centres integrats són:

 • Respondre a les necessitats individuals de qualificació i del mercat laboral de la Comunitat Valenciana, fomentant el mutu coneixement i la interrelació entre el sistema formatiu i l’entorn productiu.
 • Facilitar l’accés dels joves a la primera ocupació i afavorir la conservació i millora del lloc de treball dels treballadors, mitjançant una oferta formativa de qualitat que promoga l’aprenentatge permanent i la capacitat d’adaptació als canvis socials, organitzatius i tecnològics que es manifesten en els sectors productius de la Comunitat Valenciana.
 • Proporcionar un servei d’informació i orientació professional sistemàtic i no discriminatori, garantint que totes les persones puguen prendre decisions respecte a les seues possibilitats i necessitats de formació professional, en el marc d’una xarxa integrada d’informació i orientació.
 • Impulsar la millora de les aptituds i competències dels usuaris, promovent projectes de mobilitat, perfeccionament professional i cooperació en un context europeu.
 • Optimitzar i potenciar l’ús eficient i coordinat dels recursos públics destinats a la formació professional.
 • Fomentar la igualtat real entre homes i dones.
 • Col·laborar amb les administracions competents per a facilitar la integració social i la inclusió dels individus o grups desfavorits en el mercat laboral.
 • Potenciar un model de formació professional immersa en el mitjà sociocultural, promotora de la sostenibilitat, l’equilibri ecològic en els processos de producció i el benestar social.

Funcions Generals dels Centres Integrats

Seran funcions dels centres integrats de formació professional les següents:

 • Impartir les ofertes formatives conduents a títols de formació professional i certificats de professionalitat de les famílies o àrees professionals que tinguen autoritzades i altres ofertes formatives, preferentment associades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, per a donar resposta a demandes emergents de les persones o de l’entorn productiu.
 • Desenvolupar vincles de col·laboració amb el sistema productiu del seu entorn (sectorial i comarcal o local), en els àmbits següents: formació de personal docent, formació d’alumnes en centres de treball i la realització de pràctiques professionals, orientació professional i participació de professionals del sistema productiu en la impartició de formació, detecció de necessitats de qualificació, formació permanent de treballadors, recerca i desenvolupament de noves qualificacions emergents i desenvolupament de materials curriculars.
 • Informar i orientar als usuaris, per a facilitar l’accés, mobilitat i progrés en els itineraris, formatius i professionals, en col·laboració amb el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).
 • Col·laborar amb l’Institut Valencià de Qualificacions Professionals i específicament, quan escaigui, en els procediments d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l’experiència professional o de procediments no formals d’acord amb el que s’establisca en el desenvolupament de l’article 8 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
 • Col·laborar amb els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius específics de formació professional (CEFIRE).
 • Col·laborar amb les agències de desenvolupament local i els seus corresponents organismes establits en l’àmbit comarcal i en el de les mancomunitats.
 • Col·laborar amb els Centres de Referència Nacional i Observatoris de professions i ocupacions.
 • Desenvolupar i impulsar amb les empreses i interlocutors socials del seu entorn projectes d’innovació i desenvolupament, estenent les experiències a la resta de centres de formació professional.
 • Potenciar la millora permanent i la projecció nacional i internacional del centre, impulsant l’organització i participació en projectes europeus de mobilitat, cooperació o perfeccionament professional.
 • Actuar com a centre singular, per a la formació respecte d’una o diverses famílies professionals, així com en l’anàlisi permanent de les qualificacions professionals d’un sector d’activitat econòmica, de la seua evolució i adaptació a l’àmbit territorial, en relació amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, sota la coordinació sectorial de l’Institut Valencià de Qualificacions Professionals.
 • Impulsar l’establiment de mesures de gestió de qualitat i millora contínua que els permeta incrementar l’eficàcia interna i l’adequació dels processos.
 • Impulsar i desenvolupar accions i projectes formatius de caràcter innovat.
 • Aquelles altres funcions d’anàloga naturalesa que determinen les Administracions competents.
HISTÒRIA CIPFP BATOI

El CIP de FP BATOI és un Centre Integrat Públic de Formació Professional de titularitat pública depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Es va construir com un col·legi d’Educació Primària, a principi dels anys 70 del passat segle per a atendre una nombrosa població escolar del veí barri de Batoi, majoritàriament emigrants andalusos.

La seua primera denominació va ser “Col·legi Alcalde Francisco Vitòria”, per ser este el nom de l’alcalde que va iniciar les gestions de la seua creació. Com a centre de Primària va continuar fins al curs 1991-92. El curs 1992-93 va ser ocupat per l’Institut de Formació Professional “Cervantes”, que al següent curs va passar a denominar-se Institut de Formació Professional BATOI.

A la finals del segle XX i segons la nova Llei d’Ensenyament, el centre va passar a impartir tant estudis de Secundària com de Formació Professional, ara Cicles formatius, i la nova denominació va ser Institut d’Ensenyament Secundari BATOI. Posteriorment van desaparèixer els estudis de Secundària i en el curs 2006-2007 pansa a ser Institut de Formació Professional Superior.

El centre es transformà en Centre Integrat de Formació professional per l’Ordre conjunta de 3 de juliol de 2009 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d’Educació. Aquesta ordre autoritza a impartir les accions formatives corresponents al subsistema de formació professional per a l’ocupació, referides al catàleg Nacional de Qualificacions Professionals corresponents a les famílies professionals dels ensenyaments que el centre tinga implantades. Aquesta transformació va tindre efecte en el curs 2008-2009.

En el curs 2010-2011 es va inaugurar els nous edificis que actualment ocupa el CIPFP BATOI ubicats al Carrer Serreta nº5 d’Alcoi. Actualment els edificis disposen tant d’aules i tallers totalment equipats per poder donar un ensenyament òptim als més de 1.500 alumnes amb els que actualment conta el Centre.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies